3.3 Kolefnisbinding verkefnis

Kröfur

  • Meta skal losun sem verður vegna röskunar á gróðri og jarðvegi við undirbúning/jarðvinnslu fyrir gróðursetningu og draga hana frá kolefnisbindingu á fyrsta ári
  • Landeigendur skulu nota Skógarkolefnisreikni Skógræktarinnar til að meta kolefnisbindingu verkefna
  • Miða skal kolefnisbinding í lífmassa skógar við þann langtíma kolefnisforða sem búist er við að geti myndast á svæðinu að jafnaði miðað við spár

Gögn vegna staðfestingar

  • Reiknilíkan Skógarkolefnis fyrir kolefnisbindingu

Frekari gögn vegna sannprófunar á síðari stigum

  • Endurtekinn útreikningur í reiknilíkani Skógarkolefnis ef forsendur breytast

Leiðbeiningar

  • Reiknilíkani Skógarkolefnis fylgja töflur til að fletta upp kolefnisforða gróðurs og jarðvegs. Útreikningar á kolefnisforða verða gerðir opinberir á vef Loftslagsskrár

ÍTAREFNI

Gagnlegar yfirlitsgreinar um skógrækt og kolefni

Mathias Mayer o.fl. 2020. Tamm Review: Influence of forest management activities on soil organic carbon stocks: A knowledge synthesis. Forest Ecology and Management, Vol. 466. ISSN 0378-1127. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118127.

Ameray, A., Bergeron, Y., Valeria, O. o.fl. Forest Carbon Management: a Review of Silvicultural Practices and Management Strategies Across Boreal, Temperate and Tropical Forests. Curr Forestry Rep 7, 245-266 (2021). https://doi.org/10.1007/s40725-021-00151-w

Nokkur orð um jarðvinnslu

TTS-herfing er væg aðferð við jarðvinnslu til skógræktar miðað við aðrar aðferðir sem völ er á. Sárin gróa fljótt og jarðvinnslan eykur lífslíkur trjánna, flýtir fyrir vexti þeirra og þar með þeim árangri sem vænst er af viðkomandi skógræktarverkefni. Ljósmyndir af skógræktarsvæðum sem unnin hafa verið með TTS-herfi sýna að ummerkin eru fljót að hverfa.

Jarðunnið svæði bíður gróðursetningar. Ljósmynd: Pétur Halldórsson

 

Ársgömul tts-herfing í frjósömu graslendi. Ljósmynd: Þröstur EysteinssonUpp hefur komið nokkur umræða um jarðvinnslu sem gjarnan er stunduð í skógrækt og gætir þar stundum nokkurs misskilnings. Í þeirri umræðu er ýmsu haldið fram sem ekki stenst nánari skoðun. Því er rétt að segja frá tilgangi og afleiðingum jarðvinnslu.

Tilgangurinn með jarðvinnslu er einkum þríþættur; 1) að skapa gróðursetningarset þar sem samkeppni annars gróðurs við ungar trjáplöntur er minnkuð, 2) að auka sumarhita jarðvegs og 3) að auðvelda gróðursetningu. Allt eykur þetta lifun og vöxt trjánna og minnkar kostnað við skógrækt. Afföll eru kostnaðarsöm. Kostnaður við það að 20% nýgróðursettra plantna drepist er um 100.000 krónur á hvern hektara lands. Því er mjög mikilvægt að gera það sem hægt er til að draga úr þeim afföllum. Að tré hefji vöxt tiltölulega fljótt og vel er einnig mikilvægt, m.a. svo þau hefji kolefnisbindingu sem fyrst.

Væg jarðvinnsla

Þriggja ára TTS-herfing í grasmóa. Ljósmynd: Þröstur EysteinssonÞað jarðvinnslutæki sem mest er notað núna er svokallað TTS-herfi. Á því eru tveir gróftenntir diskar sem velta við gróðurhulunni en rista ekki djúpt. Það rýfur frekar en að skera og skapar rásir sem eru svolítið óreglulegar, ólíkt plægingu sem sker gróðurhuluna og ristir dýpra. Útkoman er sú að þegar velturnar gróa líkjast þær þúfum en ekki plógstrengjum. Þótt TTS-herfing líti groddalega út í fyrstu er hún í raun vægari jarðvinnsla en flestar aðrar, er fljótari að gróa og myndar að lokum land sem er óþekkjanlegt frá íslensku þýfi. TTS-herfing þurrkar ekki land og leiðir til mun minni CO2-losunar en jarðvinnsla sem ristir dýpra. Þar sem förin gróa fljótt varir CO2-losun stutt, enda er markmiðið að skapa góðar aðstæður fyrir ungar trjáplöntur á fyrstu árum þeirra en ekki að skapa varanleg sár.

Skógrækt mest á rofnu landi

Lerki í þrettán ára gamalli TTS-herfingu. Ljósmynd: Þröstur EysteinssonStundum er gagnrýnt að verið sé að gróðursetja í „algróið land“ sem útheimti jarðvinnslu á annað borð. Þar býr að baki annars vegar sú hugsun að eini tilgangur skógræktar sé að græða upp örfoka land og hins vegar að hið algróna land sé í einhvers konar „ósnortnu“ ástandi. Hvort tveggja er fjarri lagi. Tilgangur með skógrækt er margháttaður, stundum uppgræðsla, stundum timburframleiðsla, stundum endurheimt vistkerfa og búsvæða, stundum útivist, stundum skjól og á seinni árum ekki síst að binda CO2 úr andrúmsloftinu til að stemma stigu við hraðfara loftslagsbreytingum. Flestum þessum markmiðum er betur hægt að ná á landi þar sem enn er mold til staðar en þar sem hún er fokin burt. Þær gróðurgerðir sem mest eru teknar til skógræktar eru rofið land, mólendi og graslendi. Allar eru þær mótaðar af upphaflegri skógareyðingu og aldalangri beit. Þær eru langt frá því að vera í upprunalegu eða ósnortnu ástandi.

Ummerkin hverfa fljótt

Í þessari rúmlega tvítugu TTS-herfingu sjást varla nokkur ummerki. Ljósmynd: Þröstur EysteinssonAuðvelt er að taka myndir af nýlega herfuðu landi og kalla það lýti. Jarðvinnsla í skógrækt gerir þó mikið gagn og aðferðirnar sem nú eru notaðar valda ekki varanlegum skemmdum; rásirnar eru fljótar að gróa. Herfing eða tæting eru mun ákjósanlegri jarðvinnsluaðferðir en t.d. plæging eða úðun illgresiseiturs. Skógræktin mun því halda áfram að mæla með jarðvinnslu og fylgjast áfram með þróun þeirrar tækni svo ávallt séu notaðar bestu aðferðir sem völ er á.

 

Dæmi um jarðvinnslu og tilgangur hennar

Framkvæmdir við skógrækt á Ormsstöðum í Breiðdal hófust sumarið 2021. Þar var svo gróðursett til skógar á um 140 hekturum lands næstu tvö árin með aðstoð frá samtökunum One Tree Planted. Ummerki um þá jarðvinnslu sem þar fór fram stungu í augu fólks og því þótti ástæða til að útskýra tilgang jarðvinnslunnar og lýsa því hvernig ummerkin hverfa á fáum árum. Jarðvinnslan flýtir fyrir því að skógur komi í landið.

Jarðvinnsla á Ormsstöðum Breiðdal. Ljósmynd: Þröstur Eysteinsson

Markmið skógræktar á Ormsstöðum eru að binda kolefni, efla lífríkið, skapa aðstöðu til útivistar og framleiða timbur í framtíðinni. Liður í þessum markmiðum er að sjá til þess að skógurinn vaxi vel svo ekki þurfi að bíða lengi eftir þeirri framtíð.

TTS-herfi aftan í dráttarvél. Ljósmynd: Þröstur EysteinssonHluti svæðisins hefur verið jarðunninn til undirbúnings gróðursetningar og var notað til þess svokallað TTS-herfi. Jarðvinnslan bætir mjög aðstæður til gróðursetningar og vaxtarskilyrði trjáplantnanna. Jarðvinnslan eykur hita í jarðveginum og losar um næringarefni, sem hvort tveggja nytist trjáplöntum mjög vel. Vöxtur trjáa er allt að helmingi meiri á jarðunnum svæðum en óhreyfðum. Rannsóknir bæði hérlendis og erlendis sýna að sá aukni vöxtur meira en vegur á móti þeirri litlu CO2-losun sem verður vegna jarðvinnslunnar. Hafist var handa við gróðursetningu strax í framhaldi af jarðvinnslunni og trjáplönturnar tóku vel við sér í kjölfarið.

Jarðvinnslan kann að stinga í augu til að byrja með, en hún gerir ótvírætt gagn og sárin gróa á fáum árum. Við hjá Skógræktinni vonumst til þess að fólk sýni þessu skilning og fagni tilkomu nýs skógar með okkur.